Декларация за поверителност

Общи търговски условия на дружество KULINA Group, a.s. от 18. 11. 2022 г.

I. Основни разпоредби

Настоящите Общи търговски условия (по-нататък наричани само „ОТУ“) регламентират взаимоотношенията между страните по договора за покупко-продажба - Продавача дружество KULINA Group, a.s., ИН: 26155559, DIČ 26155559, записано в търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, дял B, партида 6384  (по-нататък наричан само „Продавач“ или „Kulina“) и Купувача (по-нататък наричан само „Купувач“) в областта на продажбата на приспособления за готвене и хранене, аксесоари и оборудване за домакинства, офиси и градини.

Създавайки поръчка, купувачът потвърждава, че се е запознал с настоящите търговски условия, неразделна част от които са също така Съобщението преди сключване на договор за покупко-продажба, Процедурата за рекламации, Условията за защита на личните данни и информацията за Начина на доставка, както и че е съгласен с тях в актуалната им редакция, която е в сила към момента на създаване на поръчката. Купувачът е предупреден за тези търговски условия достатъчно време преди самото осъществяване на поръчката и има възможност да се запознае с тях.

Продавачът 

KULINA Group, a.s. със седалище Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, ИН: 26155559 е дружество, записано в търговския регистър на Градския съд в Прага, дял B, партида 6384, занимаващ се с продажба на приспособления за готвене и хранене за крайни потребители и фирми.

Купувач 

Под Купувач се разбира:

съгласно настоящите ОТУ физическо лице в позицията на потребител или физическо лице, занимаващо се с предприемачество, или юридическо лице.

 1. a) потребителл - лице, което при сключване и изпълнение на договора не действа в рамките на своята търговска или друг вид предприемаческа дейност. Това е физическо или юридическо лице, което пазарува продукти или използва услуги за други нужди, различни от извършване на бизнес с тези продукти или услуги.
 2. b) предприемач -  е този, който самостоятелно, за собствена сметка и на собствена отговорност извършва дейност с цел печалба в качеството си на предприемач или по друг подобен начин в съответствие с действащото законодателство с намерение да го прави систематично с цел достигане на печалба. За предприемач се смята включително и с цел защита на потребителя, също така всяко лице, сключващо договор свързан със собствената му търговска, производствена или друга подобна дейност или във връзка със самостоятелно изпълнение на професията си, както и лице, което действа от името или за сметка на предприемач. За целите на ОТУ за предприемач се смята лице, който действа в съответствие с предходното изречение в рамките на предприемаческата си дейност. Ако Купувачът посочи в поръчката си своя идентификационен номер, взема под внимание, че в договорните взаимоотношения с Продавача се смята за предприемач и за него важат правилата за предприемачи, посочени в ОТУ.

II. Съобщение за Купувачи потребители преди сключване на договор

 1. Купувачът е задължен да заплати покупната цена преди получаване на изпълнението на договора за покупко-продажба. 
 2. Купувачът винаги има възможност да се обърне към Продавача с оплакване по телефона, писмено или по друг начин и ако оплакването на Купувача не е уредено положително, той има право да се оплаче пред съответните държавни надзорни органи.
 3. При започването на търговските взаимоотношения Потребителят предава на Продавача само данните си за контакт, необходими за безпроблемно изпълнение на поръчката или данните, които желе да бъдат посочени в документите за покупката.
 4. Правните отношения между Продавача и Купувача потребител, които не са изрично уредени в настоящите ОТУ, се ръководят от приложимите разпоредби на Гражданския кодекс и Закона за защита на потребителя, както и свързаните с тях нормативни актове, всички в актуалната им редакция.
 5. Ако с Купувача е сключен индивидуален договор, то той има предимство пред настоящите търговски условия, следователно ако клаузите на индивидуалния договор се разминават с условията, определени с настоящите ОТУ, се прилагат разпоредбите на индивидуалния договор.
 6. Купувачът си дава сметка, че с покупката на продукти от търговското предложение на Продавача за него не възникват никакви права на използване на запазени марки, търговски наименования, фирмени лога или патенти на Продавача или на други фирми, освен ако в конкретния случай със специален договор не е договорено друго.
 7. цените на стоките и услугите в интернет магазина са посочени с ДДС и с включени всички такси, предвидени по закон. Общата стойност на поръчката без ДДС е посочена на всички етапи в кошницата. Разходите за доставка на стоката и плащането  се различават в зависимост от избрания начин на доставка и начин на плащане на поръчката

III. Поръчване

 1. Купувачът получава стоката на цената, валидна в момента на поръчката. Купувачът потребител има възможност преди извършване на поръчката да се запознае с общата цена включително и без ДДС, както и с всички други такси. Тази цена ще бъде посочена в поръчката, както и в съобщението, потвърждаващо получаването на поръчката на стоката. Купувачът потребител има възможност преди да извърши поръчката да се запознае с факта, за какъв период са валидни предложението и цената. В случай, че става въпрос за специална стока по поръчка, или стока, която не е налична на склад, Продавачът има право предварително да потвърди на Купувача по телефона или по имейл цената и срока на доставка. Продавачът има право да променя цената с оглед на актуалната ситуация на пазара и в зависимост от развитието на курса на чешката крона спрямо чужди валути. Ако Купувачът не е съгласен с такава промяна, не потвърждава поръчката и тя не се осъществява

 2. Поръчката се създава в момента, когато Купувачът постави избраната стока или услуга в кошницата и изправи поръчката. Договорът за покупко-продажба се сключва в момента на потвърждаване на поръчката, създадена от Купувача, виж раздел IV. 

 3. Поръчването става по следните начини:
  посредством електронния магазин на адрес www.kulina.cz (по-нататък наричан само „електронен магазин“)
  - чрез електронна поща на адрес info@kulina.cz
  - по телефона на номер 227 272 733
 4. Продавачът препоръчва на Купувача да извършва поръчките посредством електронния магазин или в писмена форма (имейл) като посочи следните данни:
  Име, фамилия и местожителство или търговско име и седалище на Купувача
  - ИН, ако покупката се осъществява от името на предприемач/търговско дружество; Данъчен №, ако е регистриран по ДДС
  - телефонен номер, служещ най-вече за евентуален контакт от страна на транспортната фирма с цел доставка на стоката на Купувача
  код и наименование на стоката съгласно ценовата листа
  - единична цена
  - начин за плащане и доставка
  - адрес за доставка, ако е различен от адреса на Купувача по фактурата
  всички други данни, които Купувачът счита за важни. при осъществяване на покупката през интернет сайта, Купувачът е поканен да попълни всички необходими данни.

IV. Сключване на Договор за покупко-продажба

 1. Договор за покупко-продажба - поръчката на Купувача е предложение за договор за покупко-продажба, а самият договор за покупко-продажба се сключва в момента на получаване на ангажиращо приемане на това предложение на от страна на Продавача до Купувача. Kulina потвърждава на Купувача сключването на договор за покупко-продажба незабавно посредством информационен имейл, съдържащ обобщение на поръчката на посочения от Купувача емайл адрес (ангажиращо потвърждаване на поръчката от страна на Продавача - чрез изпращане на потвърждение на поръчката). От този момент между Купувача и Продавача възникват взаимни права и задължения, дефинирани в договора за покупко-продажба и настоящите търговски условия. Продавачът е длъжен да потвърди получаването на договора за покупко-продажба (поръчката), това се случва най-често с изпращане на потвърждение по електронната поща непосредствено след получаване на поръчката в системата на Продавача
 2. Договорът се сключва на английски език (ако трябва променете на своя език в съответната страна). Сключеният договор се архивира от Продавача с цел успешното му изпълнение и не е достъпен за трети лица, които не участват в него. Информацията относно отделните технически стъпки, водещи до сключване на договор, са описани в настоящите търговски условия, където целият процес е описан по разбираем начин. Купувачът има възможност преди изпращането на поръчката да я провери и при необходимост да я коригира, може да променя както желаното изпълнение в кошницата, така и начина на доставка и плащане. При сключване на договора Купувача може да получи помощ от служител на Продавача, при това както директно в клон, по телефона или при поръчка по имейл. Купувачът е длъжен да провери всички данни, които е въвел/избрал при създаването на поръчката. Настоящите търговски условия са достъпни на интернет страницата на електронния магазин www.kulina.cz и е позволено архивирането и възпроизвеждането им от страна на Купувача.

 3. Продавачът винаги има прави в зависимост от характера на поръчката (количество стока, размер на покупната цена, очаквани разходи за доставка) да поиска от Купувача допълнително потвърждение на поръчката (например в писмен вид или по телефона).

 4. Купувачът взема пред вид, че Продавачът не е задължен да сключи договор за покупко-продажба особено с лица, които по-рано по съществен начин са нарушили задълженията си към Продавача.

 5. Купувачът е съгласен с използването на средства за комуникация от разстояние при сключването на договор за покупко-продажба. Разходите, възникнали за Купувача във връзка с използването на средства за комуникация от разстояние при подписването на договора за покупко-продажба (разходи за връзка с интернет, разходи за телефонни разговори) се поемат от Купувача.

V. Прекратяване на договора

 1. Купувачът потребител може да прекрати договора до 60 дни след получаване на поръчката. За да бъде спазен срокът за прекратяване на договора е достатъчно стоката да се изпрати по един от достъпните начини за обратна доставка преди изтичане на посочения по-горе срок.

 2. Ако потребителят желае да се възползва от правото си на прекратяване на договора, посочено в предходния абзац, т.е. в срок от 60 дни, трябва да информира писмено Продавача за прекратяването на договора посредством приложения Формуляр за връщане на стоката в пратката заедно с върнатата стока, имейл или посредством онлайн формуляр. В случай, че съгласно горепосочените абзаци потребителят прекрати договора за покупко-продажба, Продавачът връща всички плащания, които е получил от потребителя, включително разходите за доставка без излишно забавяне, най-късно до 14 дни от датата, когато продавачът получи уведомление от потребителя за прекратяване на договора за покупко-продажба. Продавачът обаче не е длъжен да върне паричните средства на потребителя преди потребителят да му предаде стоката/преди тя да му бъде доставена по един от възможните начини за връщане. 

 3. Ако потребителят прекрати договора, той изпраща или предава на Продавача стоката, която е получил от него без излишно забавяне, най-късно до 60 дни от прекратяване на договора.

 4. При прекратяване на договора за покупко-продажба Потребителят е длъжен да върне на Продавача стоката в състоянието, в което я е получил, т.е. ако това е възможно в оригиналната опаковка, неизползвана и неповредена и заедно с всички аксесоари и документация, както и с евентуалните подаръци, които потребителят е получил заедно със стоката. Потребителят извършва връщането на стоката като я изпрати на адреса за контакт съгласно процедурата, описана в раздел Връщане на стока или предавайки го в клон на Продавача.

 5. Ако на Купувача е позволено да прекрати договора за покупко-продажба в срок от 60 дни, то Купувачът взема под внимание, че върнатата покупна цена може да бъде понижена с толкова, с колкото е понижена стойността на стоката. Купувачът взема под внимание, че ако върнатата от Купувача стока бъде повредена, захабена или частично изразходвана, Продавачът има право на компенсация на възникналите по този начин за него щети от страна на Купувача. Продавачът има право едностранно да приспадне правото на изплащане на възникналата щета от правото на Купувача на връщане на покупната цена.

 6. До момента на получаване на стоката от Купувача, Продавачът има право по всяко време да прекрати договора. В такъв случай Продавачът връща на Купувача покупната цена без излишно забавяне, безналично по сметка, посочена от Купувача.

 7. Ако заедно със стоката на Купувача е предоставен подарък, то Договорът за дарение между Продавача и Купувача сключен с условие, че ако Потребителят прекрати договора за покупко-продажба, договорът за дарение за този подарък престава да действа и Купувачът е длъжен заедно със стоката да върне на Продавача и предоставения подарък.

Потребителят не може да прекрати договора в случай на: 

 1. предоставяне на услуги, които Продавачът с предварителното изрично съгласие на потребителя е изпълнил преди изтичане на срока за прекратяване на договора

 2. доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар независими от волята на Продавача и които могат да се случат по време на срока за прекратяване на договора;

 3. доставка на стока, коригирана съгласно желанията на потребителя или лично за него;

 4. доставка на стоки, подлежащи на бързо разваляне, както и стоки, които след доставката са били безвъзвратно смесени с други стоки;

 5. ремонт или поддръжка, извършени на място, определено от потребителя по негово желание; това не важи в случай на последващо извършване на различни от поисканите ремонти или при доставка на различни от поисканите резервни части;

 6. доставка на стоки в затворена опаковка, които потребителят е извадил от опаковката и поради хигиенични съображения не могат да се върнат обратно (най вече маникюр и инструменти за маникюр);

 7. доставка на вестници, периодични издания или списания;

VI. Работно време

Поръчки посредством интернет магазина на адрес www.kulina.cz 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

VII. Цени

 1. Информацията за стоките и цените, посочена от Продавача, са окончателни с изключение на очевидни грешни. Цените са посочени включително всички данъци (напр. ДДС) и такси с изключение на разходите за доставка (виж раздел II.)

 2. Купувачът е длъжен освен покупната цена да плати на Продавача и разходите, свързани с доставката на стоката, в договорения размер. Ако не е изрично посочено друго, по-нататък под покупна цена се има предвид цената включително разходите, свързани с доставката на стоката.

 3. Отстъпките от цената на стоката, предоставени от Продавача на Купувача не могат да се комбинират помежду си.

 4. Предложението за продажба на стоки и цената на стоките са валидни за периода, когато са показани в интернет магазина и стоките са обозначени като „налични“ и докато не е изтекъл срокът на ограничена във времето отстъпка, ако продуктът е бил намален за определен период от време.

VIII. Условия за плащане

 1. Kulina приема следните методи за плащане. Конкретните условия за използването на методите за плащане са посочени в линка за методите на плащане

 2. До пълното заплащане на покупната цена стоката остава собственост на Продавача, но отговорността за щети по стоката преминава върху Купувача с получаването на стоката.

 3. Продавачът си запазва правото да предложи на Купувача само избрани методи за плащане по собствена преценка.

 4. При плащане с наложен платеж покупната цена е дължима при получаване на стоката. При безналично плащане покупната цена е дължима до 7 дни от сключване на договора за покупко-продажба.

 5. При безналично плащане Купувачът е длъжен да плати покупната цена на стоката като посочи променливия символ на плащането. При безналични плащания задължението на Купувача да плати покупната цена е изпълнено в момента на получаване на съответната сума по сметката на Продавача.

 6. Продавачът има право, особено ако Купувачът не потвърди допълнително поръчката (чл. IV.c)), да поиска заплащане на цялата покупна цена още преди изпращане на стоката на Купувача. 

 7. Плащането „Klarna“ се предоставя от дружество Klarna Bank AB (publ). Corp. ИН 556737-0431, със седалище на адрес Sveavägen 46, 111 34 Stockholm въз основа на Klarna фактура чрез прехвърляне на вземането от плащане с удължен срок на дружество Klarna Bank AB, при условията, посочени в „Общите търговски условия за клиенти на услугата „Klarna“. Ако Купувачът използва услугата „Klarna“, при която посредник е Продавачът и която се предоставя от страна на Klarna Bank AB, Купувачът е длъжен да извърши плащането (т.е. да заплати цялата покупна цена и разходите за доставка) до 30 дни от доставката на стоката. Сключването на договор за покупко-продажба става чрез попълване на поръчка от страна на Купувача, приемане на поръчката от страна на Продавача (чрез писмено потвърждение по електронна поща) и заплащане на поръчаната стока от Купувача или използване на услугата „Klarna“. Купувачът е съгласен с това, че избирайки услугите Klarna в кошницата на Търговеца и след последващото одобряване на плащането Klarna, приема „Общите търговски условия за клиентите на услугата „Klarna“.

 8. Ако това е обичайно в търговската практика или ако е регламентирано в общовалидни правни норми, Продавачът издава на Купувача данъчен документ - фактура за плащанията в рамките на договора за покупко-продажба. Продавачът е регистриран по ДДС. Продавачът издава на Купувача данъчния документ – фактурата най-късно след доставката н стоката на Купувача и му го изпраща в електронен вид на електронния адрес на Купувача

 9. Фактурата - данъчния документ ще бъде съхраняване в електронен архив.

Условия за доставка

 1. Kulina предлага следните възможности за доставка. Конкретните условия на отделните куриерски фирми са описани в линка за възможностите за доставка. Цената на доставката се определя от ценоразписа, актуален в деня на поръчката

 2. Ако съгласно договора за покупко-продажба Продавачът е длъжен да достави стоката на място, посочено от Купувача в поръчката, Купувачът е длъжен да получи стоката при доставката. Ако Купувачът не получи стоката при доставката, Продавачът има право да прекрати договора за покупко-продажба

 3. Ако поради причини на страната на Купувача се наложи токата да бъде доставяне повторно или по друг начин, различен от посочения в поръчката, Купувачът е длъжен да плати разходите, свързани с повторната доставка на стоката, съответно разходите, свързани с другия начин на доставка

 4. При получаване на стоката от куриера Купувачът е длъжен да провели целостта на опаковките на стоката и в случай на каквито и да било дефекти, незабавно да съобщи за тях на куриера. В случай, че бъдат забелязани повреди на опаковката, свидетелстващи за неправомерно проникване в пратката, Купувачът не е длъжен да приема пратката от куриера. С подписа си върху товарителницата Купувачът потвърждава, че опаковката на пратката, съдържаща стоката, е била цяла

 5. Ако пратката е непълна или повредена, това незабавно трябва да се съобщи с имейл на адрес: info@kulina.cz, да се подпише протокол за щети с куриера и протоколът незабавно да се изпрати по имейл или по пощата на Продавача. Допълнителната рекламация поради непълнота или външно увреждане на пратката не лишава потребителя от правото да рекламира предмета, но дава на Продавача възможност да докаже, че случилото се не е в противоречие с договора за покупко-продажба.

X. Отговорност за дефекти и гаранция за качество

Отговорността на Продавача за дефекти и гаранционните условия на стоката се ръководят от Правилника за рекламации (виж по-долу) и действащото законодателство. 

XI. Други права и задължения на страните по договора

 1. Купувачът получава собствеността на стоката със заплащане на цялата покупна цена на стоката.

 2. Купувачът си дава сметка, че програмното обезпечение и другите части на уеб интерфейса на магазина (включително снимките на предлаганите стоки) са защитени от авторски права. Купувачът се задължава да не извършва дейност, която да позволи на него или на трети лица неправомерна намеса или неправомерно използване на програмното обезпечение или други части, представляващи уеб интерфейса на магазина.

XII. Заключителни разпоредби

 1. Ако взаимоотношенията, възникнали въз основа на договора за покупко-продажба, съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се договарят, че взаимоотношенията се ръководят от чешкото право. Това не засяга правата на потребителя, произтичащи от общовалидните правни норми.

 2. Ако някои от клаузите на настоящите Общи търговски условия са невалидни или недействителни или станат такива, невалидните клаузи се заменят с такива, чиито смисъл възможно най-много се приближава до смисъла на невалидните клаузи. Невалидността или недействителността на една клауза няма влияние върху валидността на станалите клаузи.

 3. Към търговските условия е приложен примерен формуляр за прекратяване на договора за покупко-продажба.

 4. Взаимоотношенията и евентуалните спорове, породени от договора, ще се решават изключително съгласно правото на Чешката република и от съответните съдилища в Чешката република

 5. Настоящите Общи търговски условия влизат в сила на 1. 10. 2022  и отменят всички предходни клаузи и обичайни практики. Продавачът си запазва правото да променя настоящите Общи търговски условия без предварително предупреждение.

ПРАВИЛНИК ЗА РЕКЛАМАЦИИ

Настоящият правилник за рекламации влиза в сила на 1. 10. 2022 и отменя валидността на предишните правилници за рекламации. Настоящият правилник за рекламации е достъпен като документ на www.kulina.cz и е неразделна част от Общите търговски условия на дружество KULINA Group, a.s.

I. Общи разпоредби

Правилникът за рекламации описва обичайното търговско сътрудничество между Купувача потребител и Продавача KULINA Group, a.s. Купувачът е длъжен да се запознае с Правилника за рекламации и Общите търговски условия още преди да поръча стоката. Чрез сключване на договора за покупко-продажба и получаване на стоката от Продавача, дава съгласието си с посочения по-долу правилник за рекламации. Получаване на стоката е моментът на получаване на стоката от куриера, на мястото за получаване на някой от куриерите.

Като документ за гаранция (гаранционна карта) Продавачът издава към всяка закупена стока документ за покупка (фактура или бележка - по-нататък наричани само „гаранционна карта“) с посочени всички необходими по закон данни за предявяване на гаранцията (наименование на стоката, продължителност на гаранционния срок, цена, количество...)

II. Права и задължения от дефекти

При съобщаване за дефект или без излишно забавяне след съобщаването за дефект Купувачът съобщава на Продавача какво право си е избрал.

Качество при получаване - Продавачът отговаря пред Купувача, че при получаване стоката няма дефекти. Продавачът отговаря пред Купувача по-специално, че в момента на получаване на стоката от Купувача:

 • стоката има характеристиките, договорени от двете страни, а ако липсва такава договореност, то характеристиките, описани от Продавача или производителя или такива, каквито Купувачът е очаквал с оглед на характера на стоката и въз основа на рекламите за нея,
 • стоката е подходяща за целта, която Продавачът посочва за използването ѝ или за която обикновено се използва стоката от този тип,
 • стоката отговаря на качеството или изпълнението на мострата или прототипа по договора, в случай, че качеството или изпълнението са определени по мостра или прототип по договора,
 • стоката е в съответното количество
 • стоката отговаря на празните изисквания.

Ако в период от шест месеца от получаване на стоката се появи дефект, се смята, че стоката е била дефектна още при получаването.

Ако на продаваната стока, на опаковката ѝ, в упътването към стоката или в рекламата съгласно други правни разпоредби е посочен срок, в който стоката може да се използва, се прилагат разпоредбите за гаранция за качество.

Горепосочените права на Купувача не се прилагат в случай, че:

 • за стоки, продавани на по-ниска цена поради дефект, поради който е договорена по-ниската цена;
 • за износване на стоката, предизвикано от използването му по обичаен начин;
 • за използвана стока за дефект, отговарящ на степента на използване или износване, която стоката е имала при получаването си от потребителя; или
 • ако това произтича от характера на стоката.

ако стоката има дефект и дефектът е отстраним, Купувачът може да поиска или ремонт, или допълване на липсващата част или адекватна отстъпка от покупната цена. Ако дефектът не може да бъде отстранен и поради тази причина стоката не може да се използва по надлежния начин, Купувачът може или да прекрати договора за покупко-продажба или да поиска адекватна отстъпка от покупната цена.

Стоката е дефектна ако не е доставена от Продавача на Купувача в договореното количество, качество и изпълнение. Ако качеството и изпълнението не са договорени, Продавачът изпълнява договора в качеството и изпълнението, подходящи за целта, произтичаща от договора за покупко-продажба.

Ако стоката няма характеристиките, посочени по-горе (по-специално ако стоката няма характеристиките, договорени между страните, а ако няма договореност, то такива характеристики, които са описани от Продавача или производителя или които Купувачът е очаквал с оглед на характера на стоката и въз основа на рекламите за нея; стоката не е подходяща за целта, която Продавачът посочва за използването ѝ и за която обикновено се използва този вид стока; стоката не отговаря на качеството или изпълнението на договорената мостра или еталон ако качеството или изпълнението са определени съгласно договорна мостра или еталон; Стоката не е в съответстващо количество, размери или тегло и не отговаря на законовите изисквания), потребителят може да поиска доставка на нова стока без дефекти, освен ако с оглед на характера на дефекта това не е адекватно, ако дефектът се отнася само до част от стоката потребителят може да поиска подмяна само на съответната част; ако това не е възможно, може да се откаже от договора. Ако с оглед на характера на стоката това е неадекватно, и по-специално ако дефектът може да се отстрани без излишно отлагане, потребителят има право на безплатно отстраняване на дефекта.

Купувачът има право на доставка на нова стока или подмяна на част от нея и в случай на отстраним дефект, ако не може да използва стоката надлежно поради повторна поява на дефекта след ремонт или поради голям брой дефекти. В такъв случай потребителят има право да прекрати договора.

Ако Купувачът не прекрати договора или не предяви правото си на доставка на нова стока без дефекти, подмяна на част от стоката или ремонт на стоката, той може да поиска адекватна отстъпка. Купувачът има право на адекватна отстъпка и в случай, че Продавачът не може д му достави нова стока без дефекти, да замени нейна част или да ремонтира стоката, както и в случай, че Продавачът не осигури поправката в адекватен срок или когато поправката би причинила на Купувача значителни затруднения.

Купувачът няма права от дефекти ако преди получаването на стоката Купувачът е знаел, че стоката има дефект или ако Купувачът сам е причинил дефекта. Ако стоката има дефект, от който произтичат задължения за Продавача и ако това е стока, продадена на по-ниска цена или използвана стока, вместо право на замяна на стоката Купувачът има право на адекватна отстъпка от цената.

Правата от дефекти се предявяват пред Продавача, от когото е закупена стоката. Ако обаче е посочено друго лице, определено за ремонт, което е на мястото на Продавача или на място, по-близо до Купувача, Купувачът предявява правото на замяна пред лицето, определено за извършване на ремонта. Така определеното лице за ремонт извършва ремонта в срока, договорен между Продавача и Купувача при покупката на стоката.

III. Съществено нарушаване на договора

Ако дефектното изпълнение представлява съществено нарушение на договора, потребителят има право:

 • на отстраняване на дефекта чрез доставка на нова стока без дефект или на липсващата стока,
 • на отстраняване на дефекта чрез ремонт на стоката,
 • на адекватна отстъпка от покупната цена на стоката,
 • на прекратяване на договора.

Несъществено нарушение на договора - Ако дефектното изпълнение представлява несъществено нарушение на договора, Купувачът има право на отстраняване на дефекта или адекватна отстъпка от покупната цена. Докато в случай на несъществено нарушаване на договора Купувачът не предяви правото си на отстъпка от покупната цена или не прекрати договора за покупко-продажба, Продавачът може да достави това, което липсва, или да отстрани юридическия дефект. Други дефекти Продавачът може да отстрани по свой избор с ремонт на стоката или доставка на нова стока; изборът не бива да причини на Купувача неадекватни разходи.

Ако Продавачът не отстрани дефекта на стоката навреме или откаже да отстрани дефекта на стоката, Купувачът може да поиска отстъпка от покупната цена или може да прекрати договора. Купувачът не може да промени направения избор без съгласието на Продавача. При доставка на нова стока от Продавача на Купувача, Купувачът връща на Продавача за негова сметка първоначално доставената стока.

Гаранция за качество - С гаранцията за качество Продавачът се задължава в продължение на определен период от време стоката да бъде годна за употреба за обичайните цели или да си запази обичайните свойства. Това е и смисълът на посочване на гаранционния срок или срокът за употреба на опаковката или в рекламата. Гаранция може да бъде предоставена и за отделни части на стоката.

Ако Продавачът предостави гаранция за качество на стоката, продължителността на гаранционния срок е посочен до съответния продукт в интернет страницата www.kulina.cz.

Гаранционният срок започва да тече от предаването на стоката на потребителя; ако стоката е била изпратена, срокът тече от момента на пристигане на стоката до местоназначението. Ако стоката трябва да се въведе в експлоатация от трето лице, различно от Продавача, гаранционният срок започва да тече едва от деня на въвеждане на стоката в експлоатация, ако Продавачът е поръчал въвеждането в експлоатация най-късно до три седмици от получаването на стоката и надлежно и навреме е осигурил необходимото съдействие за предоставяне на услугата.

Купувачът няма права от гаранцията ако дефектът е причинен от външно събитие след преминаването на риска от повреда на стоката върху потребителя. Горното не важи ако щетата е причинена от Продавача.

IV. Условия за предявяване на права от дефекти и права от гаранцията за качество (наричано заедно „рекламация“)

 1. На Купувача се препоръчва непосредствено при доставката на пратката да провери заедно с куриера състоянието на пратката (броя пакети, целостта на лентата с фирменото лого, целостта на кашона) по приложената товарителница. Купувачът има право да откаже да получи пратка, която не съответства на договора за покупко-продажба, например поради това, че е непълна или повредена. Ако Купувачът приеме от куриера така повредена пратка, повредите задължително трябва да се опишат в предавателния протокол на куриера.
 2. Ако пратката е непълна или повредена, това незабавно трябва да се съобщи с имейл на адрес: info@kulina.cz, да се подпише протокол за щети с куриера и протоколът незабавно да се изпрати по имейл или по пощата на Продавача. Допълнителната рекламация поради непълнота или външно увреждане на пратката не лишава потребителя от правото да рекламира предмета, но дава на Продавача възможност да докаже, че случилото се не е в противоречие с договора за покупко-продажба.

III. Мястото за подаване на рекламации е KULINA Group, a.s., складова база Volta Real, Strojírenská 259/16, 155 21 Zličín. Препоръчваме на Купувача да изпраща дефектната стока на рекламация чрез транспортна фирма на адреса на Продавача или да му я достави лично. Стоката, подлежаща на рекламация, трябва да бъде надлежно опакована, за да не се повреди по време на транспортирането, пратката трябва да носи видима маркировка „РЕКЛАМАЦИЯ“ и да съдържа: стоката, подлежаща на рекламация (включително всички аксесоари към нея), препоръчително е да се постави и копие от документа за покупка, подробно описание на дефекта и достатъчно данни да контакт на Купувача (обратен адрес, тел, номер.). Без горепосоченото не е възможна идентификация на произхода и дефекта на стоката. Процедурата за доставка на рекламираната стока можете да намерите тук.

 1. Купувачът предявява правата си от раздела отговорност за щети или от раздела за качество като представи документа за покупка, а ако по-рано стоката е била рекламирана, представя също така и протокола за рекламация. На документа за получаване (документ за покупка или рекламация) трябва да бъде посочен същият сериен номер, както на рекламирания продукт (ако продуктът има сериен номер).
 2. Отговорността за дефекти и гаранцията за качество не се отнасят за дефекти, възникнали поради употреба на грешни или дефектни аксесоари, неправилни инструменти, използване на неподходящи работни процедури и др. Продавачът не предоставя гаранция за щети, възникнали в следствие на това. Освен това отговорността за дефекти и гаранцията за качество не се отнасят за дефекти, възникнали поради лошо обслужване, непрофесионално или неадекватно отношение, използване или монтаж, които противоречат на ръководството за потребителя или увреждане на електроуреди поради пренапрежение в разпределителната мрежа.

Отговорността за дефекти и гаранцията за качество не се отнасят също така за повреди, възникнали (заедно с ограничението, посочено в чл. II на Правилника за рекламации) поради:

 1. a) механична повреда на стоката,
 2. b) електрическо пренапрежение (видимо изгорели части или платки),
 3. c) използване на стоката при условия, които по своята температура, прашност, влажност, химични и механични влияния не отговарят на средата, дефинирана директно от продавача или производителя,
 4. d) непрофесионален монтаж, отношение, обслужване или неглижиране на грижата за стоката,
 5. e) стоката е повредена поради прекомерно натоварване или използване в противоречие с условията, посочени в документацията или с общоприетите принципи,
 6. f) извършване на неквалифицирана намеса или промяна на параметрите,
 7. g) стока, коригирана от клиента (боядисване, огъвана и др.), ако дефектът е възникнал в резултат от такива корекции
 8. Стоката, предадена за рекламация ще се тества само за дефекта, посочен от Купувача (в протокола за рекламация на приложения лист с описание на дефекта). За посочване на дефекта препоръчваме да се използва протокола за връщане, приложен в хартиен вид към всяка поръчка, или онлайн формуляра за рекламации

V. Начин на уреждане на рекламацията

В случай на съществено или несъществено нарушение на договора от страна на Продавача, Купувачът може да предяви пред Продавача своите права от раздел отговорност за дефекти или от раздел предоставени гаранции за качество съгласно разпоредбите на чл. II от Правилника з рекламации.

Продавачът урежда рекламацията включително отстраняване на дефекта без излишно забавяне, но не по-късно от 30 дни от датата на подаване на рекламацията. След изтичането на този срок потребителят има същите права, както в случай на дефект, който не може да бъде отстранен. Този срок не е задължителен по отношение на купувач, който при покупката е използвал например ИН и следователно неговите взаимоотношения с Продавача са регламентирани в Търговския закон.

Продавачът издава на Купувача потребител писмена бележка за това, кога е подадена рекламацията, какво е съдържанието ѝ, и какъв е предпочитаният начин на уреждане на рекламацията; също така издава бележка за датата и начина на уреждане на рекламацията включително бележка за извършените ремонти в рамките на рекламацията или писмена обосновка на отхвърлянето на рекламацията.

В случай на обоснована рекламация Купувачът има право на възстановяване на разходите, свързани с рекламацията (най-вече цената на пощенските услуги, платена от него за изпращане на рекламираната стока). При прекратяване на договора поради дефект на стоката потребителят има право също така на възстановяване на разходите, свързани с прекратяването.

 1. Ако в рамките на законовия гаранционен срок рекламацията е уредена чрез замяна на стоката, новият гаранционен срок започва да тече отново от датата на уреждане на рекламацията. Ако рекламацията е била уредена чрез подмяна, следващата евентуална рекламация се смята за първа рекламация на стоката. Времетраенето на рекламацията се брои от деня, следващ след дена на подаване на рекламацията до деня на уреждане на рекламацията. Клиентът е информиран за уреждането на рекламация на адреса на електронната поща, която е посочил при покупката.
 2. След уреждане на рекламацията Продавачът информира Клиента за приключване на рекламацията по телефона, чрез СМС или по електронна поща. Ако стоката е изпратена с транспортна форма, след уреждане на рекламацията ще бъде изпратена автоматично на адреса на Купувача.

III. При невземане/неполучаване от доставчика на стоката до един месец след изтичане на срока, в който е трябвало да се извърши ремонтът, а ако е извършен по-късно, до един месец от съобщението, че е извършен (т.е. като правило до 60 дни от подаване на рекламацията) Продавачът има право при предаване на рекламацията да начисли такса за съхранение.

Приложение: Формуляр за връщане - формуляр за прекратяване на договора

Като алтернатива можете да използвате онлайн версията тук.

Защита на личните данни

Продавачът декларира, че обработка всички лични данни на Купувача в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („ОРЗД“), Закон № 101/2000 Сб. за защита на личните данни в актуалната му редакция, Закон № 127/2005 Сб. за електронната комуникация в актуалната му редакция и Закон № 480/2004 Сб. за някои услуги на информационната компания в актуалната му редакция.

По-подробна информация, касаеща защитата на личните данни, е достъпна в Декларацията за защита на личните данни на дружество KULINA Group, a.s., достъпна тук:

Защита на личните данни и ОРЗД

Може би вече сте чували за ОРЗД. Това е регламент на Европейския съюз, който трябва да подобри още повече защитата на личните данни за Вас, Купувачите. При нас няма големи промени, тъй като ние обработвахме Вашите данни съвестно още преди появата на регламента. Една от новите точки на регламента е и за създаване на страница, на която ви информираме какви лични данни събираме за нашите клиенти, както и за това, за каква цел са ни нужни и как ги използваме. В момента се намирате на тази страница.

Какви данни са необходими?

Информацията, която събираме за нашите клиенти може да се раздели на две групи. Информация, която ни е необходима за доставка на поръчката до клиента и информация, използвана за маркетингови цели. В никакъв случай не съхраняваме информация, отнасяща се до расата, убежденията, политическите възгледи или здравословното състояние на нашите клиенти. 

Как са защитена?

Ние грижливо пазим всички деликатни лични данни и ги предаваме само на субекти, с които имаме сключен договор за обработка и то винаги само информацията, която е строго необходима (Куриерът трябва да знае вашия адрес и телефон, но не историята на поръчките ви или броя рекламации). Имаме пред вид например куриерите, които имат нужда от вашите данни за доставяне на поръчката, портал за сравняване на стоки, ако сте пазарували през него, или например услуги за изпращане на информационни бюлетини. Всички те с договор за обработка се задължават да пазят личните Ви данни също като нас.

Обработката на лични данни на www.kulina.cz извършва KULINA Group a.s. Операторът е надлежно регистриран в Бюрото по защита на личните данни.

Какви лични данни обработваме и с какви цели?

Име и фамилия

За доставяне на пратките, за идентификацията ви като клиент

архивираме за период от 10 години

Адрес за фактурата

За издаване на фактури и нашето счетоводство

архивираме за период от 10 години

Адрес за доставка

За доставяне на пратките

архивираме за период от 10 години

Имейл адрес

За комуникация с Вас, за изпращане на информация относно Вашата поръчка и маркетингови съобщения, за идентификацията ви като клиент

архивираме за период от 10 години

Телефонен номер

За комуникация с Вас, за по-лесна доставка от страна на куриерите

архивираме за период от 10 години

ИН /Данъчен №

За издаване на фактури и нашето счетоводство

архивираме за период от 10 години

IP адрес

За маркетингови цели и подобряване на изживяването Ви по време на пазаруване

архивираме за период от 5 години

Фотографии

Фотографиите от нашите събития използваме в нашите профили във Facebook и за маркетингова комуникация

 

Видеа

Видеата от нашите събития използваме в нашите профили във Facebook и за маркетингова комуникация

 

Бисквитки

За правилното функциониране на нашия сайт са необходими редица т.нар. бисквитки. Повечето сайтове изискват съгласие с обработката им, в противен случай не биха могли да функционират. Списъкът на бисквитките, събирани на нашия уеб сайт ще намерите в прозореца за бисквитките при отваряне на страницата kulina.cz

 

Цел и начин на обработка на личните данни

Както беше частично описано по-горе, ние обработваме личните Ви данни по няколко причини. По-долу ще се опитаме да би обясним тези цели.

Покупка и продажба на Kulina.cz

За да можем успешно да изпълним поръчката ви, ще се нуждаем от някои ваши данни за комуникация с вас, доставяне на пратката и изготвяне на договора за покупко-продажба. Обработваме тези данни с цел изпълнение на договора за покупко-продажба. Тези данни получаваме от формуляра за поръчка (или от нашата система ако вече сте наш регистриран потребител) и ги архивираме в продължение на десет години съгласно данъчния закон.

Някои от тези данни трябва да предадем на нашите партньори като например куриерските фирми (адрес, телефон, имейл.

Поддръжка по електронна поща и по телефона

Ако се свържете с нас по имейл, телефон или посредством формуляра за контакт, можем да поискаме от вас допълнителни лични данни за проверка на основателността на вашето искане (въпрос към поръчката, помощ с плащането други). Тази информация ни е необходима, за да можем да свържем Вашето искане с поръчките в нашата система. Архивираме вашия номер или имейл, както и други допълнителни данни с цел евентуални бъдещи спорове в рамките на нашия легитимен интерес.

Маркетингова комуникация

Можем да използваме Вашия имейл адрес също така за изпращане на информация за продукти, нововъведения, отстъпки и събития в нашия електронен магазин. Правим го, за да можем да ви предоставим възможно най-много възможности да закупите стоки, които ви доставят радост. Ако не желаете да получавате тези съобщения, можете да се отпишете по всяко време в долната част на всеки имейл. Може да стане така, че при нова поръчка на Kulina.cz вашият имейл отново да попадне в базата данни и отново да започнете а получавате имейл съобщения. В такъв случай Ви молим за разбиране. Това е софтуерен проблем и работим по отстраняването му. Моля, информирайте ни за недостатъци на info@kulina.cz.

Дружеството си запазва правото да изключва клиенти от програмата за рецензии на продукти в случай че прецени, че се извършват злоупотреби с програмата.

Бисквитки

При използване на нашата интернет страница може да натъкнете на обработка на Вашите лични данни посредством бисквитки. Повече информация за това как използваме бисквитките ще намерите в прозореца за бисквитките при отваряне на страницата kulina.cz

Как можете да промените или заличите вашите данни?

Ако сте регистриран потребител на Kulina.cz можете сами да редактирате личните си данни след като влезете в Kulina.cz, в раздел Лични данни. След влизане ще видите също така историята на Вашите поръчки и съответните документи, които могат да бъдат изтеглени.

Съгласно действащите правни норми имате право да поискате достъп до своите лични данни, които обработваме като администратор на лични данни, както и право на коригиране или заличаване. Също така можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на някои лични данни (напр. данните за маркетингови цели), което сте ни предоставили.

По всяко време можете да поискате от нас закриване на вашия акаунт, премахване от базата данни с имейл контакти или пълно заличаване на всички ваши лични данни.

Наши партньори, обработващи лични данни

За да можем правилно да обработваме поръчките ви, да комуникираме с вас и изобщо да работим като електронен магазин, ние се нуждаем от сътрудничество с нашите партньори. Избираме само надеждни партньори, които спазват същите като нашите или по-строги правила за защита на личните данни. Заедно правим всичко възможно, за да останат вашите данни в безопасност.

Списък на нашите партньори, обработващи данни

  • GoPay - доставчик на портал за онлайн плащания
  • Stripe - доставчик на портал за онлайн плащания
  • PayPal - доставчик на онлайн портфейл за онлайн плащания
  • Klarna - доставчик на портал за онлайн плащания
  • Uloženka - услуга за събиране на пратки за отделните доставчици
  • Zásilkovna - услуга за събиране на пратки за отделните доставчици
  • PPL - куриерска фирма за доставка на пратки
  • DPD - куриерска фирма за доставка на пратки 
  • Pošta bez hranic - услуга за събиране на пратки за отделните доставчици
  • GLS - куриерска фирма за доставка на пратки 
  • DHL - куриерска фирма за доставка на пратки 
  • DODO - куриерска фирма за доставка на пратки 
  • Pikito - доставчик на споделено място на получаване на пратки
  • Gebrüder Weiss - куриерска фирма за доставка на пратки с големи размери 
  • Heureka - портал за сравнение, предлагащ на Купувача по-добра възможност за сравняване на цените на отделните електронни магазини
  • Arukereso - портал за сравнение, предлагащ на Купувача по-добра възможност за сравняване на цените на отделните електронни магазини
  • Ceneo - портал за сравнение, предлагащ на Купувача по-добра възможност за сравняване на цените на отделните електронни магазини
  • Opineo - портал за рецензии
  • Skapjec - портал за сравнение, предлагащ на Купувача по-добра възможност за сравняване на цените на отделните електронни магазини
  • Parazuvaj - портал за сравнение, предлагащ на Купувача по-добра възможност за сравняване на цените на отделните електронни магазини
  • Compari - портал за сравнение, предлагащ на Купувача по-добра възможност за сравняване на цените на отделните електронни магазини
  • Idealo - портал за сравнение, предлагащ на Купувача по-добра възможност за сравняване на цените на отделните електронни магазини
  • Smartsupp - доставчик на инструменти за он-пейдж комуникация с клиентите под формата на чат в долния десен ъгъл на страницата
  • Dognet - маркетингова мрежа 
  • Google - анонимни статистики за достъпите в Google Analytics и маркетингови дейности в рамките на маркетинговата мрежа на Google
  • Seznam - маркетингови дейности в рамките на маркетинговата мрежа на Seznam
  • Facebook - маркетингови дейности в рамките на маркетинговата мрежа на Facebook
  • Ecomail - доставчик на инструменти за маркетингова комуникация по електронна поща
  • Smartlook - доставчик на инструменти за анализ на качеството на уеб сайта и движението на посетителите
  • Stamped - доставчик на инструменти за комуникация по електронна поща и обработка на рецензиите от клиентите 
  • Shoptet - доставчик на платформата на интернет магазина
  • Retino - доставчик на приложение за гладка обработка на върнатите стоки и рекламациите 
  • Recombee - доставчик на приложение за доставка на стока 
  • AXIMA SMS - портал за изпращане на СМС съобщения
  • Daktela - приложение за обработка на въпросите на клиентите - грижа за клиента
  • Criteo - маркетингови дейности в рамките на маркетинговата мрежа Criteo