Декларация за поверителност

Декларация за поверителност на компанията KULINA Group, a.s.

Ние, KULINA Group, a.s., със седалище на адрес Витварна 1023/4, 161 00 Прага 6, идентификационен номер на фирмата: 26155559, вписана в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, раздел Б, номер на вписване 6384, изготвихме тази Декларация за поверителност, за да информираме Вас, нашите клиенти, за това как събираме, обработваме, използваме и защитаваме Вашите лични данни и по този начин да Ви помогнем да защитите поверителността си.
Всяко обработване на Вашите лични данни се извършва в съответствие с действащите закони и разпоредби, конкретно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съюз относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, закон № 101/2000 за защита на личните данни, закон № 127/2005 за електронните комуникации, и закон № 480/2004 за някои услуги на информационното общество, и с техните изменения.

1) Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, въз основа на която можем да Ви идентифицираме. Следователно това е информация, която може да бъде отнесена конкретно към Вас. Личните данни не са анонимни данни, т.е. данни, които не можем да свържем с Вашата личност.
Личните данни се разделят на:

 • Основни данни като име, фамилия, дата на раждане, адрес и др.
 • Специални категории лични данни, които са данни с много личен и чувствителен характер, като расов или етнически произход, религия или данни за Вашето здравословно състояние.

Когато правите покупка в нашия онлайн магазин и се абонирате за нашия бюлетин, ние изискваме от Вас само основни данни, които са необходими за изпълнение на направената от Вас поръчката.

2) Администратор и партньор обработващ личните данни

Администраторът на данни е този, който определя целите и средствата за обработване на личните данни. Например ние сме администраторът на Вашите лични данни, когато направите покупка в нашия онлайн магазин или когато се абонирате за нашия бюлетин. В качеството си на администратор на лични данни ние носим отговорност за спазването на всички задължения, свързани със защитата на Вашите лични данни.

Данните за контакт с нас:
KULINA Group, a.s.
Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6
e-mail: obchod@kulina.bg

Партньор обработващ лични данни е този, който само обработва лични данни за нас като администратор, но не определя целите или средствата на обработката. Обикновено това са външни партньори, чрез които, например, изпращаме търговски съобщения. Винаги сключваме писмен договор с тях за обработката на данните и гарантираме, че те отговарят на съответните изисквания за защита на данните.

3) Правила за обработка на личните данни

Ние подхождаме към обработката на личните данни с изключителна сериозност и съзнание за отговорност. Ние обработваме Вашите лични данни с необходимото внимание и в съответствие с валидните правни разпоредби и закони и ги защитаваме във възможно най-висока степен, съответстваща на високо ниво на сигурност.
При обработката на Вашите лични данни спазваме следните правила:

 • правилото на законост, справедливост и прозрачност, което изисква от нас винаги да обработваме Вашите лични данни в съответствие със закона, въз основа на поне едно правно основание. Той също така изисква от нас да Ви предоставим информация за това как ще бъдат обработени и на кого ще бъдат предадени Вашите лични данни или да Ви информираме в случаи на сериозни нарушения на сигурността или изтичане на личните данни.
 • правилото за ограничаване на целите, което изисква от нас да събираме Вашите лични данни за конкретни, изрично посочени и законни цели и ни забранява да обработваме тези данни по начин, който е несъвместим с тези цели.
 • правилото за свеждане на данните до минимум, което изисква от нас да обработваме само адекватни и уместни лични данни във връзка с целта, за която се обработват.
 • правилото на точността, което изисква от нас да предприемем всички разумни стъпки, за да поддържаме Вашата информация актуална и точна, както и да коригираме или да изтриваме неточната информация.
 • правилото за ограничаване на съхранението, което изисква от нас да съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за конкретната цел, за която се обработват. Ето защо, веднага щом целта на обработката бъде прекратена или посоченият период изтече, ние ще изтрием Вашите лични данни.
 • правилото за поверителност, което изисква от нас да обработваме Вашите лични данни по начин, който гарантира тяхната сигурност и защита срещу неразрешено или незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

4) Цели и правни причини за обработването на личните данни

Винаги получаваме и обработваме личните Ви данни от Вас само доколкото това е необходимо и въз основа на поне едно правно основание. Освен това винаги обработваме Вашите лични данни за конкретна, изрично посочена и законна цел. Обработването на лични данни без такава ясна цел или по начин, който е несъвместим с такава цел, не е разрешено.
По-долу излагаме ограничените правни основания, на които обработваме Вашите лични данни.

 • Изпълнение на договор- в тези случаи обработваме Вашите лични данни за сключването на договор и за по-нататъшното изпълнение на този договор. Обикновено това включва обработване на Вашите лични данни във връзка с поръчка от нашия онлайн магазин.
 • Съгласие - в тези случаи обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие. Съгласието винаги се дава за всяка цел поотделно и винаги ясно посочва степента, в която се обработват личните данни, за каква цел и за какъв период от време. Предоставянето на съгласие винаги предполага Вашите активни действия (затова например за даване на съгласие се изисква поставяне на отметка в квадратчето). Винаги имате право да оттеглите съгласието си.
 • Законен интерес - в тези случаи обработваме Вашите лични данни, защото това е необходимо за целите на нашия законен интерес. Това не се прилага, когато са засегнати Вашия интерес или Вашите основни права и свободи.

5) Вашите права

Като така наречен субект на данни, имате определени права съгласно закона, а именно:

 • Право на информация относно обработването на лични данни -  имате право да узнаете правното основание за обработването (например изпълнение на договор), целта (например договор за закупуване на наши стоки) или информация относно срока на съхранение на личните данни.
 • Право на достъп до лични данни - това право Ви дава възможност да поискате от нас потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и по-подробна информация за тези данни и тяхното обработване. Можете също така да поискате от нас копие от личните данни, които обработваме.
 • Право на поправка - това право ви позволява да поискате коригиране на неточни лични данни или допопълване на непълни лични данни. Моля, имайте в предвид, че ние, като администратор, не сме задължени активно да проверяваме дали Вашите лични данни са верни или пълни. Правото Ви на коригиране е именно с цел да се гарантира, че данните Ви са винаги актуални.
 • Правото на заличаване - означава, че в определени случаи сме длъжни да унищожим Вашите лични данни. По-конкретно, ако данните Ви вече не са необходими за целта, за която са били обработвани, или ако оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни и няма друго правно основание за обработването им.
 • Право на възражение - Ви е на разположение, ако обработваме личните Ви данни за изпълнението на задача в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия (което ние не правим) или въз основа на наш правен интерес. В такъв случай няма да продължим да обработваме Вашите данни, освен ако не можем да представим убедителни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси или права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на нашите правни претенции. Можете също така да възразите, ако обработваме личните Ви данни за маркетинг цели. В този случай ние няма да обработваме повече Вашите данни за тези цели.
 • Право на преносимост на данните - това право Ви позволява да получите личните си данни в структуриран, често използван формат пригоден за механично четене и да прехвърлите тези лични данни на друг администратор. Това право Ви е на разположение само ако обработката на личните Ви данни се основава на съгласие или договор, или ако се извършва с автоматични средства (т.е. ако се извършва изцяло или частично чрез автоматизирани процеси).
 • Право на ограничаване на обработката - това право Ви позволява да поискате от нас да ограничим обработката на личните Ви данни в определени случаи:
  • ако личните данни не са точни - ще ограничим обработката толкова дълго, колкото е необходимо, за да можем да проверим точността им;
  • ако обработката е неправомерна, но Вие не искате изтриване на личните данни, а само ограничаване на обработката
  • ако вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите на обработката, но те са Ви необходими за установяване, прилагане или защита на правни искания;
  • ако възразите срещу обработването на личните Ви данни, докато не се провери дали нашите законни основания имат предимство пред Вашите законни основания.
 • Ако ограничим обработката на Вашите лични данни, можем да ги обработваме (с изключение на съхранението) само с Вашето изрично съгласие или за установяването, прилагането или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или на някоя от неговите държави членки.
 • Правото да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, което има правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен - с други думи, това право означава, че всяко решение, което Ви засяга, трябва да бъде взето с човешка намеса, а не само въз основа например на оценка от компютърна програма.

6) Нашите партньори

Нашите партньори на които предоставяме Вашите лични данни, винаги по конкретна причина са в следните категории:

 • Лица, участващи в доставката на стоките (напр. притежатели на пощенски лиценз, куриерски служби). Предаваме на превозвачите информацията, необходима за доставката на поръчаните стоки до Вас. В този случай превозвачите имат статут на администратори на Вашите лични данни, предадени по този начин.
 • Лица, предоставящи услуги, необходими за функционирането на онлайн магазин (хостинг компания)..
 • Лица, предоставящи услуги за изпращане на електронна поща, свързани с изпращането на бюлетина.

7) Сигурност на лични данни

За да защитим Вашите лични данни, ние предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме максималната им сигурност. Само упълномощени от нас лица имат достъп до Вашите лични данни.
Ако възникне ситуация (въпреки че сме уверени, че няма да възникне), при която има нарушение на сигурността на личните Ви данни, ние сме длъжни да уведомим Органа за защита на данните в рамките на 72 часа. Ако има нарушение на личните Ви данни по такъв начин, че то представлява значителен риск за Вас, сме длъжни да Ви уведомим, ако разполагаме с актуалните данни за контакт с вас.

8) Заключителни разпоредби

Имаме право да допълваме или променяме тази декларация по всяко време. Актуалната версия на тази декларация винаги се публикува на нашия уебсайт.
Ако не сте съгласни с начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете със Службата за защита на личните данни, а адрес: Sochora 27, 170 00 Прага 7, тел.: 234 665 111, www.uoou.cz.

Тази декларация влиза в сила от 25 май 2018 г.